Strona główna Informacje Prawa Pokrzywdzonych
Prawa pokrzywdzonych
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem PDF Drukuj artykuł

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Tryb jej udzielania oraz formy świadczeń określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym ioraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin oprócz pomocy prawnej i psychologicznej mogą ubiegać się także o wsparcie o charakterze materialnym, to jest:

  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub schronienia
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego bądź budynku do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
  • pokrywanie kosztów odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

Wykaz podmiotów korzystających z dotacji Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej mających możliwość udzielania ww. pomocy mieści się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/.

W województwie warmińsko-mazurskim jest to Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu.

 

 
Informator pokrzywdzonego PDF Drukuj artykuł

Informator pokrzywdzonego (pdf)

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta Informacyjna dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (stan na czerwiec 2020 r.)

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

Podmioty udzielające pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie – woj. warmińsko-mazurskie (stan na czerwiec 2020 r.)

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego województwa warmińsko-mazurskiego stan na 30 czerwca 2020 r.

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla bezdmonych z usuługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach (województwo warmińsko-mazurskie)

 

 
Zapraszamy na stronę: PDF Drukuj artykuł

Fundusz Sprawiedliwości

Rada do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, placówek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

 
Narkomania PDF Drukuj artykuł
Więcej…
 
Programy korekcyjno edukacyjne realizowane na terenie właściwości okręgu olsztyńskiego dla sprawców niektórych przestępstw PDF Drukuj artykuł
Więcej…