Strona główna
Biegli sądowi PDF Drukuj artykuł

1. LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

2. LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

 

Podane na liście biegłych sądowych dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Zgodnie z § 8 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 133) listy biegłych sądowych są dostępne dla osób zainteresowanych w sekretariatach sądowych.

W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.   

 


Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która: 


1)    korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    ukończyła 25 lat życia;
3)    posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4)    daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5)    wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.
Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa.
 
Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych. 
 
 
Jak zostać biegłym sądowym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie? 
 
Należy złożyć pisemny wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie zgodnie z załączonym poniżej załącznikiem.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:
-  kserokopię dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych;
-  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności teoretyczne i praktyczne w danej gałęzi, dziedzinie (szkolenia, kursy, seminaria, uprawnienia, specjalizacje);
-  zgodę i opinię pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego;
-  w przypadku wolnych zawodów informację o przynależności do organizacji lub stowarzyszeń;
-  aktualne zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (podlegające opłacie sądowej w wysokości 30 zł)
- oryginał dowodu dokonania opłaty skarbowej (wniosek w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - art. 1 ust.1 pkt 1a) podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 złotych. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta w Olsztynie lub przelewem na podany niżej rachunek bankowy:
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Plac Jana Pawła II  1
10-101 Olsztyn
Wydział Podatków i Opłat
PKO Bank Polski SA
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

- kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej pod nazwą Kwestionariusz osobowy);
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej pod nazwą Oświadczenie).

Ponadto:
- dokumenty, które posiadają zdjęcia winny być skopiowane, tak aby zakrywały twarz,
- dokumenty w języku obcym należy złożyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.  

 
Pliki do pobrania:
 
BIEGLI W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
 

Przepisy dotyczące biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  (Dz.U z 2007r. Nr 250, poz. 1883 ze zm.)

Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołuje Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Kandydatów do listy biegłych, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego:
- kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień;
- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii;

Wymagane dokumenty:

1.pisemna zgoda kandydata na pełnienie funkcji biegłego z zakresu uzależnienia od alkoholu - załącznik nr 1;
2.kserokopia dokumentów potwierdzająca posiadanie wiedzy w przedmiocie ustanowienia biegłym;
3.pisemna zgoda kandydata na publikowanie danych osobowych w wojewódzkim dzienniku urzędowym - załącznik nr 2;
4.dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, dokonanej w Urzędzie Miasta Olsztyna lub na konto Urzędu Miasta Olsztyna zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
5. aktualne zapytanie o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
6.kwestionariusz osobowy kandydata na biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - załącznik nr 3.

Biegłych powołuje się na okres 5 lat. Okres powołania upływa z końcem roku kalendarzowego.

Osoby, którym kadencja na biegłego kończy się dnia 31 grudnia bieżącego roku i zamierzają pełnić funkcję w dalszym ciągu winny przedłożyć dokumenty z punktów 1,3,4,5,6.

 

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod następującymi linkami:
obowiązek informacyjny i wsparcie pionu orzeczniczego

 

W sprawach biegłych sądowych należy kontaktować się z:

Oddziałem Administracyjnym
Sądu Okręgowego w Olsztynie
pok. 522, 524
tel. (89) 521 61 59, 521 60 11, 521 60 57
fax. (89) 521 61 60
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Orzeczenia sądowe związane z biegłymi
 
Wyciąg z wyroku NSA z dnia 04.06.2001 (II SA 1434/00)
  1. Biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, co znaczy, że jego specjalistyczna wiedza w zakresie ustanowienia musi być niepodważalna, a organy wymiary sprawiedliwości, dla których biegły ma sporządzać swoje opinie, muszą mieć absolutne zaufanie do osoby biegłego w zakresie jego wiedzy.
  2. Używanie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach (poza opiniami na zlecenie uprawnionych podmiotów), jest bezprawne i dyskredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje ono rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego.

Tezę tę podzielił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22.04.1996 r. (sygn. akt II PRN 30/96, OSNAP z 1997 r. z. 2, poz. 28) oraz wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (np. w orzeczeniu z dnia 20.08.1998 r. - sygn. akt II SA 992/98). Naczelny Sąd Administracyjny w przytoczonym orzeczeniu stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem i jednolitą linią orzecznictwa, biegły sądowy może używać tego tytułu tylko wówczas, gdy sporządza opinie dla określonego w przepisach kręgu podmiotów. Używanie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach jest bezprawne i dyskredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego (wymóg § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

 

 
Pokaż/ukryj stopkę artykułu.