Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Spór między firmą z Hiszpanii a Gminą Olsztyn zakończony ugodą
Spór między firmą z Hiszpanii a Gminą Olsztyn zakończony ugodą PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r. umorzył postępowanie w sprawie dotyczącej
zerwania kontraktu na budowę linii tramwajowych w Olsztynie. Sąd podjął taką decyzję z uwagi na to, że strony tego sporu doszły do porozumienia i zawarły ugodę przed mediatorem.

Powyższa decyzja Sądu kończy spór w sprawie z powództwa firmy FCC Construccion S.A. w Barcelonie przeciwko Gminie Olsztyn o zapłatę blisko 322 mln zł za zerwanie kontraktu na budowę linii tramwajowych w Olsztynie oraz z powództwa wzajemnego Gminy Olsztyn przeciwko FCC Construccion S.A. o zapłatę ponad 128 mln zł - kwoty wartości zwiększenia robót w zakresie odpowiadającym FCC powiększonej m.in. o kwoty zapłacone dla podwykonawców FCC i kwotę zwiększonego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.

Sprawa dotycząca olsztyńskich tramwajów wpłynęła do Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 21 maja 2015 r., a pierwszy termin rozprawy odbył się w dniu 26 września 2016 r. Materia tej sprawy była bardzo obszerna (ponad 80 tomów akt, czyli ponad 16 tys. kart) i miała bardzo skomplikowany charakter, wymagający dla prawidłowego jej rozstrzygnięcia wiedzy specjalnej. W trakcie postępowania przesłuchano kilkudziesięciu świadków, a także zlecono biegłym z Politechniki Warszawskiej przygotowanie ekspertyzy, której celem było dokonanie oceny prawidłowości współpracy stron przy realizacji inwestycji. Okolicznością, która miała wpływ na długi okres trwania tego postępowania był również fakt, że przedmiotowa sprawa pierwotnie była w referacie sędziego okręgowego, który w 2018 r. przeszedł w stan spoczynku. Z tego względu jego referat w całości przejął sędzia delegowany z sądu rejonowego.

W dniu 30 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie na wniosek pełnomocników stron wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. W dniu 4 grudnia 2020 r. stronom udało się dojść do porozumienia i zawrzeć ugodę przed mediatorem.

Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie zatwierdził ugodę zawartą przez strony przed mediatorem i umorzył postępowanie w tej sprawie. W ugodzie zamieszczona została tzw. klauzula poufności, na mocy której strony zobowiązały się do zachowania w tajemnicy treści tej ugody. Z tego też względu w odniesieniu do treści ugody mogę poinformować jedynie, że strony wzajemnie zrzekły się wszelkich roszczeń dotyczących spornego kontraktu, zarówno tych, o których była mowa w postępowaniu sądowym, jak i tych pozaprocesowych. Na mocy tej ugody Gmina Olsztyn ma otrzymać od hiszpańskiej firmy kwotę 2,5 mln zł rekompensaty.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski- Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 9 grudnia 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.