Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego podjęło ważne uchwały
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego podjęło ważne uchwały PDF Drukuj artykuł


Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego przyjęło trzy uchwały, w których zostało zawarte m.in. żądanie natychmiastowego przywrócenia do pełnienia czynności służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego odbyło się w dniu 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wzięło w nim udział 83 sędziów (sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz delegatów ze wszystkich sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego), spośród 115 uprawnionych.

Poniżej podaję pełną treść trzech uchwał podjętych przez Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2019 roku:


Uchwała nr 1

My sędziowie okręgu olsztyńskiego żądamy:

- przywrócenia niezależnego od wpływu polityków Trybunału Konstytucyjnego,

- wprowadzenia zgodnej z Konstytucją sędziowskiej reprezentacji w KRS,

- uchylenia skrajnie upolitycznionego systemu dyscyplinowania sędziów,

- wprowadzenia demokratycznego systemu wyboru władz sądów bez udziału czynnika politycznego,

- natychmiastowego odwołania rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika,

- natychmiastowego odwołania prezesa SR w Olsztynie Macieja Nawackiego, który odsuwając Sędziego Pawła Juszczyszyna od czynności sędziowskich, sprzeniewierzył się rocie ślubowania sędziowskiego,

- natychmiastowego przywrócenia do pełnienia czynności służbowych Sędziego Pawła Juszczyszyna.

(za podjęciem Uchwały nr 1 głosowało 77 osób, przeciw 0 osób, wstrzymały się 3 osoby, pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu)


Uchwała nr 2

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego, mając na uwadze prawo każdego obywatela do rozpoznania jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd, z uwagi na treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku, w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze okręgu olsztyńskiego do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy spraw o sygnaturach III PO 7/18, III PO 8/18 oraz III PO 9/18.

Każdy, kogo sprawa jest rozstrzygana na drodze sądowej, musi mieć pewność, że wyrok w jego sprawie został wydany przez sędziego powołanego na stanowisko w prawidłowej procedurze, spełniającej wymagania nie tylko przepisów krajowych, ale także prawa Unii Europejskiej i międzynarodowych konwencji, w tym w szczególności dotyczących ochrony praw człowieka.

Żaden obywatel nie powinien mieć obaw co do tego, że uzyskany przez niego prawomocny wyrok zostanie w przyszłości uznany za nieistniejący i niepodlegający wykonaniu zarówno w Polsce, jak też za granicą.

Wydawanie wyroków przez sędziów powołanych w wadliwej procedurze grozi też trudną do oszacowania co do swojej wielkości odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa z tytułu naruszenia prawa do sądu oraz szkód wyrządzonych przez wydanie wyroków, które byłyby nieskuteczne prawnie.

Nasza decyzja jest podyktowana poczuciem odpowiedzialności za funkcjonowanie Państwa oraz troską o przestrzeganie praw człowieka. Chcemy zapobiec chaosowi prawnemu, jaki może nastać w przypadku dalszego powoływania nowych sędziów w procedurze budzącej wątpliwości co do swojej skuteczności prawnej.

(za podjęciem Uchwały nr 2 głosowało 79 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 2 osoba, pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu)


Uchwała nr 3

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wyraża stanowczą dezaprobatę dla zachowania sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika, który wypowiadając się na temat postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2019 r., nakazującego Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów, w programie wyemitowanym w stacji TVN24 w dniu 24 listopada 2019 r. stwierdził, że ta decyzja sądu „to prosta droga do anarchii” i powinna być zbadana w postępowaniu dyscyplinarnym, a w rozmowie z dziennikarzem stacji TVN24 w dniu 25 listopada 2019 r. dodał, że „sędzia popełnił bardzo ciężki delikt dyscyplinarny”.

Słowa wiceministra sprawiedliwości traktujemy jako naruszenie ustrojowej zasady wyrażonej w art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którą  sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Zasada ta ma zagwarantować sędziemu wolność od wszelkich nacisków i służyć temu, by podejmowane przez niego decyzje były bezstronne i zgodne z jego sumieniem. Niezawisłość sędziów jest fundamentem funkcjonowania niezależnego sądownictwa, a jej poszanowanie jest konstytucyjnym obowiązkiem innych organów.

Nie mamy również wątpliwości, że decyzja Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu SSR Pawła Juszczyszyna z delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie pozostaje w związku z wydanym przez niego postanowieniem. Decyzję tę, pozbawioną jakiegokolwiek uzasadnienia i wydaną natychmiast po podaniu do publicznej wiadomości treści wspomnianego postanowienia, traktować należy jako jawną retorsję, stanowiącą w istocie zamach na niezawisłość sędziowską.

Zarówno słowa wypowiedziane przez sekretarza stanu, decyzję Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu SSR Pawła Juszczyszyna z delegacji w Sądzie Okręgowym  w Olsztynie, wszczęcie w dniu 28 listopada 2019 r. postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi przez Zastępcę Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych Michała Lasotę i zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego z dnia 29 listopada 2019 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna, odbieramy jako próbę zastraszenia polskich sędziów, mającą na celu wywołanie tzw. efektu mrożącego i zniechęcenie sędziów do stosowania wytycznych zawartych w wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r., wydanego w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18.

Pragniemy zwrócić uwagę, że słowa sekretarza stanu i decyzja o odwołaniu sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji, jak również słowa Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który komentując mediom swoją decyzję wskazywał na „anarchizację polskiego sądownictwa i przekraczanie uprawnień przez sędziów” nie spotkały się z reakcją organu zwanego Krajową Radą Sądownictwa.

To wymowne milczenie, w sytuacji tak rażącego naruszenia niezawisłości sędziowskiej, jest kolejnym przykładem tego, że organ ten w rzeczywistości nie stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wbrew roli określonej w art. 186 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

(za podjęciem Uchwały nr 3 głosowało 80 osób, przeciw 0 osób, wstrzymały się 2 osoby, pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu)


Zarządzenie przewodniczącego wydziału cywilnego odwoławczego

Jednocześnie informuję, że Przewodniczący IX Wydziału Cywilnego Odwoławczego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, w związku z decyzją Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez sędziego Pawła Juszczyszyna oraz pisma Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu z delegowania sędziego Pawła Juszczyszyna do pełnieniu obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, wydał w dniu 2 grudnia 2019 r. zarządzenie, aby:

- sprawy wylosowane będące w referacie SSR (del) Pawła Juszczyszyna przedłożyć do dalszych czynności sędziemu sprawozdawcy po 29 grudnia 2019 r.,

- pilne czynności we wszystkich sprawach będących w referacie SSR (del.) Pawła Juszczyszyna podejmowali sędziowie w ramach planu zastępstw, dotyczy to uczestnictwa w posiedzeniach w składach wieloosobowych spraw już wyznaczonych (bez spraw będących w referacie SSR (del.) Pawła Juszczyszyna),

- znieść posiedzenia (zdjąć z wokandy i wyznaczyć nowe terminy) w sprawach będących w referacie SSR (del.) Pawła Juszczyszyna wyznaczone do dnia 29 grudnia 2019 r.,

- przedłożyć akta spraw będących w referacie SSR (del.) Pawła Juszczyszyna wyznaczone do 29 grudnia 2019 r. w celu ustalenia i wyznaczenia nowych terminów posiedzeń.


Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 2 grudnia 2019 r.  

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.